r

ISO 9001:2015 dan 1400:2015

KEPUTUSAN KEPAI.A BAIAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU

NOMOR : 092/Kpts/OT.21O/J.3.2/03/2016