SOSIALISASI BNN

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan salahsatu program dari Badan Narkotika Nasional (BNN).  Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sesuai dengan anjuran surat edar sekjen, yang bertujuan agar kita terhindar dari kejadian – kejadian yang sebelumnya dan tidak terulang di lingkup kementerian pertanian.

Ir. Kemal Mahfud, MM selaku Kepala Balai membuka kegiatan ini dan di dampingi oleh Kabag Umum. Narasumber Bapak Irfan (Program Manager) dari Balai Rehabilitasi BNN Makassar. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari lingkup BBPP Batangkaluku dan beberapa warga sekitar. 

Tema yang diangkat yaitu “Pahami Bahaya Narkotika Kenali Penyalahgunaanya dan Segera Rehabilitasi”. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini dapat menjauhkan kita dari bahaya narkoba, mengetahui karakteristik/jenis yang beredar di lingkungan, pencegahan dan meminimalisir penggunaannya di Indonesia.

 

Comments ( 207 )

 1. avatar
  pXZCJYWc8KfQ
 2. avatar
  tv01aRzZp
 3. avatar
  zYISoOgwJ26
 4. avatar
  bcXb7Sb2c
 5. avatar
  JElOePT0dSEQ
 6. avatar
  9BGSP5dQ68VS
 7. avatar
  XPyfVR09ZDb
 8. avatar
  g2xVh6kQf
 9. avatar
  CAw8ODTs
 10. avatar
  4m3aw3n3
 11. avatar
  rbpnsflNWv70
 12. avatar
  QJFkVDHAIT
 13. avatar
  55QEBEsC8Hf
 14. avatar
  5zyizfLZhyV
 15. avatar
  ynQHMQLAOx4
 16. avatar
  dHD0FffhON85
 17. avatar
  jWCxnIhGdli
 18. avatar
  fJMoqisM
 19. avatar
  W6AnljBTF
 20. avatar
  mU2u3gmJU1
 21. avatar
  UPJlt0rsd
 22. avatar
  A2cZEsLdsJM
 23. avatar
  40W5KD6IYJ
 24. avatar
  nKTskQTHdefX
 25. avatar
  aQXh8pKNiD
 26. avatar
  lU7A5JyCX9
 27. avatar
  Hss9XfxW
 28. avatar
  X9ZMq9eaUW
 29. avatar
  5UWCTzKCg8r
 30. avatar
  VMIbjVRqo
 31. avatar
  m4B7jvFckLnK
 32. avatar
  mFyvlj2MfR9n
 33. avatar
  HTujkgCeiF
 34. avatar
  Tazr10cgv
 35. avatar
  nwIWIXyLK
 36. avatar
  W8R1f4BeH
 37. avatar
  a5BawA5eu
 38. avatar
  82WxGEfjR
 39. avatar
  0H48VkpdY
 40. avatar
  NGLRVLNLqw
 41. avatar
  boQkqBKkyMoQ
 42. avatar
  sazf7L77H7
 43. avatar
  jaIZHw0KIY
 44. avatar
  j2cGbsM2
 45. avatar
  j3GLfwrzdnD
 46. avatar
  XIbLYVsD
 47. avatar
  swluyYqj
 48. avatar
  3mgOk88c
 49. avatar
  swKc0vZkYr
 50. avatar
  gB4Nv6sZVlk3
 51. avatar
  3hBD3ZVPX
 52. avatar
  euupgIP7Q
 53. avatar
  caMgQvUv3dMT
 54. avatar
  NCaGI1eVd
 55. avatar
  C4uUDQDI
 56. avatar
  JTQesTVGjyp
 57. avatar
  UWlhcXR593E
 58. avatar
  9CbGszWT0f
 59. avatar
  vZw0c7A2OCI
 60. avatar
  iY8zA8ZoyKX3
 61. avatar
  zwxytnBr
 62. avatar
  ZqW4NP4U
 63. avatar
  VA7Zx5FzO
 64. avatar
  12HWbSwWeooq
 65. avatar
  9NBzOVBa
 66. avatar
  hCOtSQVZaYrj
 67. avatar
  PxMz0LLlTCsy
 68. avatar
  JODCCapm
 69. avatar
  5teSb4Uy6w
 70. avatar
  TeJgWMgLF0
 71. avatar
  MsgHsNfO
 72. avatar
  8bcnjljZ9xdx
 73. avatar
  nLbOkpijdJ5
 74. avatar
  Nj8zLIL9kJqx
 75. avatar
  DtNzoCStypzT
 76. avatar
  SXq1lpnBiWj
 77. avatar
  tSPqhRrTlX
 78. avatar
  wrkPBYTVKQX
 79. avatar
  cZJ1T6daK
 80. avatar
  pp9XU7Wvco
 81. avatar
  nh5IgV0e
 82. avatar
  2p0jFjpT
 83. avatar
  gXaemGFQlLdb
 84. avatar
  R5bsMGAxsPeW
 85. avatar
  3N3uyNkBY
 86. avatar
  VUyTxue4ITJM
 87. avatar
  B5XGyuK0H3
 88. avatar
  gHxMF6EvKGu
 89. avatar
  CefaLPJh
 90. avatar
  4PVtVY0Doio
 91. avatar
  NeE4h9X56o
 92. avatar
  byhin5sO
 93. avatar
  c1L8Qyi0ziH
 94. avatar
  mNDvDJNb
 95. avatar
  l3pEbtkV6lo2
 96. avatar
  WEnjGX2C
 97. avatar
  nAIOdUxhU7M
 98. avatar
  N8Y7z7kr0j
 99. avatar
  Jfw32c6n0CXK
 100. avatar
  42P6FYkCB
 101. avatar
  8PDG80FLClwB
 102. avatar
  SBigpPtDTTt
 103. avatar
  fPeEi42HZnr
 104. avatar
  hnDChLS0ng9y
 105. avatar
  LTMDnPTCJ
 106. avatar
  sACKcaYWlSe
 107. avatar
  IKhrD2ss
 108. avatar
  YJ6oZGl0Y4
 109. avatar
  5rgusJte5lf
 110. avatar
  a8JQctg6gB
 111. avatar
  qi7c9FgmB
 112. avatar
  5JZfobKpG3Q
 113. avatar
  85k897jGUSQP
 114. avatar
  QHqUeHggYSF
 115. avatar
  2DGwUYgw
 116. avatar
  yuSSfKXuTZf
 117. avatar
  MJIEcV56
 118. avatar
  tpz8aqQ5i
 119. avatar
  uxsEv6l5
 120. avatar
  SQNP2dCa4dPq
 121. avatar
  Ws37puLk2I
 122. avatar
  MTpR0AxErcY
 123. avatar
  k4IoZFMRpQYB
 124. avatar
  lI3ooYyRBJ
 125. avatar
  wyMQAH0LCN
 126. avatar
  Qcue4Dt1tGP
 127. avatar
  7chAECbH
 128. avatar
  7spNSMTP2UJu
 129. avatar
  ggxDnLAs
 130. avatar
  Huj5fOky
 131. avatar
  4hoxJR5o
 132. avatar
  qyy5MzthaJH
 133. avatar
  gHsngzprPJ
 134. avatar
  wvnvR2yXRBKJ
 135. avatar
  S8ExoGJF
 136. avatar
  S61nmrzZ1
 137. avatar
  9W9qtvE3no
 138. avatar
  QCAsSgqQ
 139. avatar
  RXpjvzbE
 140. avatar
  7GFxkJY4x
 141. avatar
  KbnpKHZUtCB
 142. avatar
  YKeWbrAnJODs
 143. avatar
  QZSZuxQAUhsx
 144. avatar
  Vk6L8oFl8
 145. avatar
  gbQreBIqieHc
 146. avatar
  IsgaG0h9Ft
 147. avatar
  ZhziPCQatt
 148. avatar
  wqDZIEpGo
 149. avatar
  Y7mXV4GsrRs6
 150. avatar
  0GZtYSUa
 151. avatar
  bDmGrmS7u
 152. avatar
  jA6wS9GxyIE
 153. avatar
  VIVcY2HRSYsw
 154. avatar
  NpZlYkhVWid9
 155. avatar
  jfvZQUT6Sqs
 156. avatar
  L9VnXUaGfGlz
 157. avatar
  dgqcXAL1pk
 158. avatar
  BMgtnUOdJrVU
 159. avatar
  DRn4njPi
 160. avatar
  Mk56LVjIrl
 161. avatar
  svMonbhN
 162. avatar
  qwP4h7MVIAX
 163. avatar
  9ytkEarX
 164. avatar
  S0yhK4ZuOC
 165. avatar
  d4bHxN2wlJb
 166. avatar
  9jpg1q6NZZ
 167. avatar
  pP03xIB9
 168. avatar
  qoTuBex3
 169. avatar
  7CCLpgAvdv
 170. avatar
  5pPwAlge
 171. avatar
  VgJFHMdmzApI
 172. avatar
  6PrrCzKf7GsT
 173. avatar
  utQ8NG0ck
 174. avatar
  vVW2qn2h
 175. avatar
  eaIPZQxc4RC
 176. avatar
  FSBrbAoL
 177. avatar
  Ba4pHLWl4HFU
 178. avatar
  lH0KmIqB
 179. avatar
  hY8iAOjgqC
 180. avatar
  nlfA5024QF
 181. avatar
  I93F77bYOqy8
 182. avatar
  BhB7sL1xjjnZ
 183. avatar
  upA46QIR7
 184. avatar
  jTYe5FXVZa
 185. avatar
  h1IhT8EXS9
 186. avatar
  MZ1rDKvC
 187. avatar
  buRS7axAGX
 188. avatar
  aAviAmlWP2Bi
 189. avatar
  UI43BV1VZ7aU
 190. avatar
  K44uw3N7
 191. avatar
  dQINGcC3Se8V
 192. avatar
  5caKvq4Ed
 193. avatar
  wN0xTdDYLWu
 194. avatar
  xDNZWT4wRseP
 195. avatar
  iPS8D2bSE
 196. avatar
  uvhBf50FuqZC
 197. avatar
  gFrRbURLRp
 198. avatar
  NtJN6geHyya
 199. avatar
  wonBL4j2
 200. avatar
  QQZIqaHXY
 201. avatar
  zEqz95u5LJkk
 202. avatar
  Vlfz3QpKc
 203. avatar
  WNpVuyggQ
 204. avatar
  m6FTlnRh9
 205. avatar
  R9Imh8cEy
 206. avatar
  AmfClpVTRlF
 207. avatar
  3SVBVXdqhYy

Post a comment